Kurucu Başkan

Salim GÖREN (Gazeteci)

Başkan Yardımcısı

Hüsamettin AYDIN (Emekli Özel Kalem)

Başkan Yardımcısı

Kübra KARA (Gazeteci)

Genel Sekreter

Ramazan AKPINAR (Esnaf)

Sayman

Emine ÇİÇEK (Gazeteci)

Üye

Taha Yasin ALAN (Gazeteci)

Üye

Firdevs YÜKSEL (Gazeteci)

 

 

Serüven Derneği Tüzüğü Madde 13’e göre Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri

Yönetim Kurulu 7 (beş) asıl ve  (beş) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde:

  1. Eğer seçime blok liste ile girilmiş ise yedek üye listesinin birinci sırasından başlanılarak yedek üye göreve çağrılır,
  2. Eğer seçime çarşaf liste ile girilmiş ise seçimde aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üye listesindeki üye göreve çağrılır.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4-Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

6-Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Tüzükte belirtilen amaç doğrultusunda yapılacak faailetleri gerçekleştirmek için çalışmak ve bu hususta üyeleri organize etmek ve gerekli görevlendirmelerde bulunmak

12-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.