SEYYAHİ RÜZGARLAR VE NİZAM MOTOSİKLET VE ALTERNATİF ARAÇ TUTKUNLARI EĞİTİM, ARAŞTIRMA, SPOR, KÜLTÜR, YARDIMLAŞMA VE DOĞA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1– Derneğin Adı: “Seyyahi Rüzgarlar ve Nizam, Motosiklet ve Alternatif Araç Tutkunları, Eğitim, Araştırma, Spor, Kültür,  Yardımlaşma ve Doğa Derneği”dir. Kısa adı SERÜVEN’dir.

Derneğin merkezi Ankara’dır.

Derneğin Şube ve Temsilcilikleri

Madde 2: Dernek şube açmayacaktır.

 Derneğin Amacı

Madde 3:

1 – Gezegenemizin tüm doğal zenginliklerini tartışılmaz büyük bir değer kabul eden bir anlayışla dünyamızın geleceği ölçeğinde ülkemizin doğal bütünlüğünün menfaati ve çıkarları doğrultusunda fikir birliği sağlamak ve bu konularda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek. Çevre, tabiat ve doğal zenginlikler konusunda gündem oluşturmak.

2 – Derneğin amacına ilişkin tüm konularda fikir ve çalışmaların doğru analiz edilebilmesi amacıyla değişik ihtisas komisyonları kurarak raporlama ve değerlendirme çalışmaları yapmak ve bu çalışmalar için üniversite ve ilgili eğitim araştırma merkezleriyle birlikte iş birliği yapmak ve gerektiğinde elde edilen sonuçları sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, bakanlıklar, Başbakanlık, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı ile paylaşmak.

3 – Öncelikle ülkemiz başta olmak üzere toplumların doğa ile olan iletişimini daha kaliteli bir noktaya getirmek, sosyal ve kültürel alandaki gelişim ve farkındalığını geliştirmek, yeşil ve mavi özelinde insanın tabiatın bir parçası olduğu ve onu yok etmekle değil tam aksine onu kollayıp korumakla görevli olduğunun hatırlatılması amacıyla gerektiğinde alanında ilgili ve uzman kişilerden destek almak suretiyle panel, konferans, seminer, basın toplantıları, çalıştay vb. etkinlik ve faaliyetlerde bulunmak.

4 – Seyahat özgürlüğünü yasalara karşı olmamak kaydıyla dokunulmaz bir hak olarak görüp koşulsuz ve sınırsız bir şekilde savunmak; başta gençler olmak üzere toplumun tüm doğal güzellikleri keşfedebilmesi için orgaizasyonlar gerçekleştirmek. Bu organiazasyonlarda ırk, dil, din, mezhep, renk, cinsiyet, siyasi görüş ve benzeri nedenlerle yapılan her türlü ayrımcılığa karşı mücadele ederken söz konusu toplumları sigara, alkol ve uyuşturucu gibi sağlığa zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve insan teması paydasında buluşma kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak, bunun için uygun ortamlar hazırlamak,

5 – Dernek üyesi gençleri, aile ortamlarında etkinliklere dahil ederek popilist yaklaşım ve anlayışlara karşın toplumun temel yapı taşı olan aile kültürünün ve örf, gelenek ve ananelerimizin hal diliyle örneklem boyutunda yaşatılmasını sağlamak.

6 – Şehir hayatının getirdiği bireyselleşmenin önüne geçerek unutulan dayanışma ve takım ruhu anlayışının tekrar hayata geçirilmesini sağlamak,

7 – Doğadan uzak ve çalışma hayatında kaybolmuş bireyleri doğa ile buluşturmak,

8 – Macera tutkusu ile yaşayan bireyleri gerek kısa ya da uzun soluklu turlarda gerek ise yıllık gelenek haline getirilecek etkinlikler ile buluşturmak. Bu kapsamda motosiklet tutkunlarını, karavan tutkunlarını, herhangi bir aracı baz alarak kulüpleşmek iradesinde bulunan maceraseverleri biraraya getirmek ve hobilerini yaşama imkanlarını genişletmek,

9 – Doğa ve macera konusunda öne çıkmış ya da derneğin diğer amaçları doğrultusunda önemli çalışmalara imza atmış, farkındalık oluşturmuş isimlerle görüşmek, görüşlerini almak bu bilgi ve tecrübeleri derleyerek toplum ile paylaşılmasını sağlamak,

10 – Trafik güvenliğinin ve saygı kültürünün oluşmasına yardımcı olacak araştırmalar yapmak, öneriler sunmak, ilgili kamu ya da özel kuruluşlar ile iletişim ve işbirliğine  geçerek daha ileri seviyede bir saygı ve kural kültürünün oluşması için çaba sarf etmek, yayınlar yayınlamak ve toplumu bilinçlendirecek paylaşımlar ve organizasyonlarda bulunmak,

11 – Belirli gün ve haftalarda toplumu bilinçlendirme ve bilgilendirme amacıyla sosyal medya, yerel ya da ulusal medya aracılığıyla yayınlar yapmak,

12 – Herhangi bir meseleyi kılıf haline getirmeden tamamen samimi bir şekilde yapılan doğa için çalışmalara destek olmak ve çaba sarf etmek. Bu noktada herhangi bir doğa unsurunu devleti yıpratma aracı gören kişi ya da kişilerle ise iletişime geçmek ve tabiat olgusunun şer güçlere alet edilmesine engel olacak fikir ve paylaşımlarda bulunmak,

13 – İlköğretim, orta öğretim ve yükseköğretim kurumlarında okuyan veya örgün ve yaygın   eğitim kurslarına devam eden öğrencilere doğayı sevdirecek doğa sporları ya da tabiat gezilerine imrendirecek sosyal, kültürel ve eğitimsel destekte bulunmak, ilgili birimler ile iletişime geçerek kamp, doğa yürüyüşü gibi etkinlikler düzenlemek ve okul ziyaretleri ile velileri bu konuda bilinçlendirmek için eğitimciler ile iletişime geçmek,

14 – Ailenin, gençliğin ve çocukların doğa ve şehir bağlamında toplumsal, kültürel sorunlarıyla ilgilenmek, haklarını koruyup geliştirmek, sorunlarına çözüm önerileri sunmak ve bu amaç doğrultusunda aralarında yardımlaşma ve dayanışmayı gerçekleştirmek.

15 – Ahlaki ve dini konularda toplum vicdanını rahatsız eden her türlü saldırı ve teşebbüslerle bu noktada doğayı, doğa unsurlarını kirleten ya da çevreyi rahatsız eden toplumsal mağduriyetlere karşı her türlü alanda mücadele etmek, gerektiğinde hukuki destekte bulunmak, her türlü kitle iletişim araçlarını kullanarak toplumu bilgilendirmek,

16 – Dernek üye ve gönüllüleri arasında sosyal ve kültürel bağların geliştirilmesi ve derneğe aidiyet duygusunun pekiştirilmesi adına sosyal, kültürel ve ilmi faaliyetlerde bulunmak,  bunun için uygun ortam ve imkanlar hazırlamak.

17 – Devlet yapısı ve toplum düzenini bozmaya çalışan ya da devletin organlarınca tespit edilen her türlü illegal faaliyetlerde bulunmuş olan ya da bu minvalde hareket eden silahlı ya da silahsız örgütlere, bunun yanı sıra gerek ırkçılık gerek mezhepçilik gerek ise dini görüş ve anlayış yönünde örgütlenerek yasa dışı faaliyetlerde bulunan tüm örgütlü grup ve cemaatlere karşı duruş sergilemek ve bunlarla ilintili ya da şüpheli konumunda olan gerçek ya da tüzel kişilere karşı fikri manada mücadele etemek. Devletin ‘terörist’ olarak gördüğü kimselere ya da terör ögütlerüne karşı çıkmak ve insan hakları bağlamında mağdurlara ziyaretlerde bulunabilmek, mağdur yakınları ile iletişime geçerek maddi manevi destekte bulunmak.

18 – Yetiştirme yurdu, huzurevi gibi devletin tüm sosyal hizmetler kurumları ile iletişime geçmek ve burada barınan çocuk, genç ve yaşlılara ziyaretlerde bulunabilmek ve bu noktada planlar yaparak organizasyonlar gerçekleştirmek.

19 – Her türlü doğal afet ya da iş kazası veya trafik kazalarında mağdur ya da mağdur yakınlarına maddi manevi destekte bulunabilmek ve bu kapsamda ziyaretler ya da yardımlaşma organizasyonları düzenlemek.

20 – Üyelerin menfaati doğrultusunda tüzel ya da gerçek kişi ya da işletmelerle ticari indirim anlaşmaları yapmak ve bu doğrultuda araştırmalar yapıp iletişime geçmek

Derneğin Faaliyetleri

Madde 4: Derneğin amaçlarına ulaşabilmesi için yapacağı faaliyetler aşağıda belirtilmiştir;

 1 – Dernek için ortaya konan amaçların hayata geçirilebilmesi ve faaliyetlerin geliştirilmesi amacıyla komisyonlar kurmak, araştırma ve incelemeler yapmak,

2 – Kamp, gezi, etkinlik, yurt içi ya da yurt dışında gezi turları, yemekli toplantı, kurs, seminer, konferans ve panel gibi çalışmalar düzenlemek,

3 – Derneğin amaçları doğrultusunda motosiklet, bisiklet, karavan tur, yürüyüş, dağ tırmanışı, yüzme vs alanlarında çeşitli kulüpler kurmak, bunların ihtisas alanlarında çalışmaları ve araştırmaları için imkanlar sağlamak, bu konuda ilgili bireylerin bu klüpler aracılığıyla hobilerini gerçekleştirmesine olanak tanıyacak imkanlar oluştururken sosyalleşmeyi ve takım ruhuyla yaşamayı sağlamak ve yaymak için çalışmalar yapmak,

4 – Amaçları gerçekleştirebilmek için gerekli araştırmaları ve incelemeleri yapmak, liyakat sahibi kişi ve kuruluşlar ile görüşerek raporlar hazırlamak ve gerekli yerlere sunmak

5 – Amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek; dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, bülten ve broşür gibi yayınlar çıkarmak,

6 – Amacın gerçekleştirilebilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

7 – Amacın gerçekleştirilebilmesi için yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

8 – Toplum menfaatini gözeten yardımlaşma faaliyetinin gerçekleşebilmesi için imkan oluşturmak, bu hususta muhtaçları bulmak isteyenler ile muhtaçları biraraya getirmek için ortamlar oluşturmak,

9 – Tüzük amacının gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

10 – Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

11 – Gerek topluma yönelik genel çağrılar yaparak dernek üyesi olsun olmasın herkesi, gerek ise sadece dernek üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesini sağlamak. Dernek üyeleri arasında aidiyet duygusunun gelişmesi için yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi vb. etkinlikler düzenlemek ve üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

12 – Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

13 – Amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

14 – Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

15 – Amacın gerçekleştirilebilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

16 – Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak, bu platformların oluşumu ve devamlılığı için gerekli görevleri üstlenmek,

17 – Dernek bünyesinde oluşturulacak kadın kolları ve gençlik kolları ile kadınlara ve gençliğe yönelik her türlü ilmi, kültürel, eğitsel ve sosyal aktiviteleri tertip etmek; kadın ve gençlik kollarına yukarıda derneğin amaç ve faaliyetleri başlığı altında belirtilen tüm aktiviteleri yaptırmak,

18 – Derneğin, üyesi olsun veya olmasın ulusal ve uluslararası her türlü spor, sosyal ve kültürel alanda herkes ile iletişim kurabilmesi, farkındalık oluşturabilmesi ve ortak hareket edilebilmesi için gerekli tüm teknolojik imkanlardan faydalanmak ve iletişim teknolojisini kullanmak

19 – Ülke ve dünya gündemini takip etmek, doğal, sosyal, kültürel, ekonomik ve inanç alanlarında yaşanan olaylar ile ilgili deklarasyon, basın açıklaması ve yasal eylem hakkını kullanmak ve bunun için derneğin amacına uygun her türlü faaliyeti yapmak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Madde 5: Dernek, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 6: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Derneğe yeni üye kaydı için yönetim kurulunun onayından bağımsız bir şekilde kimseye sözlü ya da yazılı olarak garanti verilemez. Yukarıdaki şartlar sağlandığında Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu dernek yönetim kurulunca en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

 Üyelikten Çıkma

Madde 7– Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkıi işlemleri sonuçlanmış sayılır.

 Üyelikten Çıkarılma

Madde 8-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

1 – Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2 – Yazılı ikaza rağmen üyelik aidatını 3 (Üç) ay içinde ödememek,

3 – Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak, ilgili organlarca verilen ve üyenin kendisi tarafından da kabul edilen görevlendirmeleri yerine getirmemek.

4 – Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

5 – Davet edilen toplantılara mazeretsiz art arda 3 oturum katılmama veya bir yıl içerisinde yapılan toplantıların %50’sine katılmamış olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde üye, yönetim kurulu tarafından durumu görüşülmek üzere disiplin kuruluna sevk edilir, disiplin kurulunun alacağı kararı yönetim kurulu oy çokluğu ile karara bağlar.

Dernek üyeliğinden çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek  Organları

Madde 9 – Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel Kurul

2-Yönetim Kurulu

3-Denetim Kurulu

4-Disiplin Kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 10 – Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte ikisinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Şubat ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Çağrı Usulü*

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede,  derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin üyelik formunda bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü*

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 11 – Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri

Madde 12 –Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10-Derneğin vakıf kurması,

11-Derneğin fesih edilmesi,

12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Yönetim Kurulu’nun Teşkili, Görev  ve Yetkileri

Madde 13-Yönetim Kurulu 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde:

  1. Eğer seçime blok liste ile girilmiş ise yedek üye listesinin birinci sırasından başlanılarak yedek üye göreve çağrılır,
  2. Eğer seçime çarşaf liste ile girilmiş ise seçimde aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üye listesindeki üye göreve çağrılır.

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4-Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

6-Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Tüzükte belirtilen amaç doğrultusunda yapılacak faailetleri gerçekleştirmek için çalışmak ve bu hususta üyeleri organize etmek ve gerekli görevlendirmelerde bulunmak

12-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulu’nun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 14 – Denetim Kurulu, 3(üç) asıl ve 3(üç) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde:

  1. Eğer seçime blok liste ile girilmiş ise yedek üye listesinin birinci sırasından başlanılarak yedek üye göreve çağrılır,
  2. Eğer seçime çarşaf liste ile girilmiş ise seçimde aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üye listesindeki üye göreve çağrılır.

         Denetim Kurulu’un Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilebilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim Kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Disiplin Kurulu’nun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 15 – Disiplin Kurulu, 3(üç) asıl ve 3(üç) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Disiplin Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde:

  1. Eğer seçime blok liste ile girilmiş ise yedek üye listesinin birinci sırasından başlanılarak yedek üye göreve çağrılır,
  2. Eğer seçime çarşaf liste ile girilmiş ise seçimde aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üye listesindeki üye göreve çağrılır.

         Disiplin Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Disiplin Kurulu; dernek organlarında görevli üyeler dahil tüm dernek üyeleri ile ilgili dernek tüzüğüne, yönetim kurulu kararlarına ve genel kurul kararlarına aykırı davranışı tespit edilen üyeler hakkında yönetim kurulu tarafından verilen soruşturma talimatlarını yerine getirir, ilgili üye hakkında yapılan soruşturma raporunu, karara bağlanmak üzere yönetim kuruluna sunar.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 16-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 20 TL, aylık olarak da 20 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, yurt içi ve yurt dışı turlar, turistik geziler, kamplar, etkinlikler, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

6-Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *

Madde 17 – Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*

Madde 18 – Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi*

Madde 19 – Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü        *

Madde 20 – Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 21 – Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri        

Madde 22 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 23 – Tüzük değişikliği ancak genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 24 – Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde “SEYYAHİ RÜZGARLAR VE NİZAM, MOTOSİKLET VE ALTERNATİF ARAÇ TUTKUNLARI, EĞİTİM, ARAŞTIRMA, SPOR KÜLTÜR,  YARDIMLAŞMA VE DOĞA DERNEĞİ ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.

Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, İHH İnsani Yardım ve Yardımlaşma Vakfı’na devredilir. Eğer İHH İnsani yardım ve Yardımlaşma Vakfı’nın derneğin fesih tarihinde tüzel kişiliği son bulmuş ise Genel kurulda, devredilecek yer ile ilgili başka bir karar alınır. Eğer burada da herhangi bir yer belirlenememiş ise derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 25 – Derneğin Logosu

Derneğin logosu aşağıdaki gibi, yarısı siyah ve yarısı yeşil olan halka içinde derneğin kısa adı SERÜVEN’in yazdığı ve yine bu halka içinde dünyayı simgeleyen paralel ve meridyen çizgilerinin bulunduğu bunun üstünde ise kıvrımları olan kahverengi üçgenin yer aldığı, genel halka üstünde ise yolu simgeleyen kesik ve devamlı çizgilerin bulunduğu özgün tasarımdır.

Madde 26 – Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 26 (Yirmi altı) madde ve 13 sayfadan ibarettir.