Denetim Kurulu Başkanı

Mücahit Altunok

(Serbest Muhasebeci Mali Müşavir)

Üye

Miray GÖREN

(Gazeteci)

Üye

Erhan ŞAHİN

(Yazılım Uzmanı)

 

Serüven Derneği Tüzüğü Madde 14’e göre Denetim Kurulu’nun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu, 3(üç) asıl ve 3(üç) yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde:

a) Eğer seçime blok liste ile girilmiş ise yedek üye listesinin birinci sırasından başlanılarak yedek üye göreve çağrılır,

b) Eğer seçime çarşaf liste ile girilmiş ise seçimde aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üye listesindeki üye göreve çağrılır.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilebilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim Kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.